• +84 24 62811208
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Water Online Monitoring System


Results 1 - 24 of 51

Trạm Quan Trắc Nước Thải Tự Động


- Trạm quan trắc nước thải lưu động được chúng tôi thiết kế ...

Trạm Quan Trắc Nước Mặt Tự Động


Các thành phần chính của hệ thống quan trắc bao gồm: - Bơm ...

Thiết bị cảm biến quang phổ UV OPUS


OPUS là thiết bị cảm biến quang phổ UV của hãng TRIOS để đo ...

Thiết bị quang kế tại chỗ kỹ thuật số NICO


NICO là máy quang kế tại chỗ kỹ thuật số, quang học cho ...

Thiết bị quang kế hấp thụ VIS Color LISA


Đo màu - LISA cho phép đo màu đáng tin cậy với chi phí ...

Hệ thống đo lường và điều khiển cho tất cả các cảm biến TriOS - TriBox3


TriBox3 là một hệ thống đo lường và điều khiển cho tất cả ...

Bộ điều khiển 2 kênh kỹ thuật số TriBox mini


Bộ điều khiển 2 kênh kỹ thuật số với 2 đầu vào cảm biến kỹ ...

Cảm biến kỹ thuật số để đo độ đục quang học TTurb


TTurb là một cảm biến kỹ thuật số để đo độ đục quang học ...

Đầu dò đo clo cảm biến điện hóa Free Chlorine


Free Chlorine là đầu dò đo clo cảm biến điện hóa để đo nồng ...

Cảm biến pH kỹ thuật số TpH


TpH của hãng TriOs là cảm biến pH kỹ thuật số mạnh mẽ để ...

Cảm biến quang cho oxy hòa tan Dissolved Oxygen


Dissolved Oxygen của TriOs là cảm biến đo không cần hiệu ...

Thiết bị quang kế hấp thụ UV254 - LISA 254UV


LISA - Cảm biến SAC254 hiện đại của TriOS. Công nghệ UV-LED ...

Cảm biến ngâm mới để đo lượng dầu trong nước - enviroFlu-HC


enviroFlu-HC của TriOs là thế hệ cảm biến ngâm mới để đo ...

Thiết bị phân tích trực tuyến để theo dõi COD - Micromac COD


Micromac COD (SYSTEA S.P.A) là thiết bị phân tích trực ...

Thiết bị phân tích trực tuyến để theo dõi TOC - MICROMAC TOC


MICROMAC TOC (SYSTEA S.P.A) là bộ phân tích On-Line được ...

Thiết bị phân tích dòng nitơ và phốt pho - Micromac Total N&P


Micromac Total N&P của SYSTEA S.P.A được thiết kế để phân ...

Thiết bị lấy mẫu tự động - SP5B


MAXX - SP5B là bộ lấy mẫu tự động vị trí cố định trong vỏ ...

Thiết bị lẫy mẫu tự động - SP5S


Thiết bị lẫy mẫu tự động - MAXX SP5S - Sampler trong vỏ ...

Đầu dò nhúng có đầu nối - TP87.100.O


TP87.100.O - Đầu dò nhúng có đầu nối của hãng Delta OHM, ...

Thiết bị đo mực nước, áp lực nước và nhiệt độ - Level Troll 500


Level Troll 500 thiết bị đo mực nước, áp lực nước và nhiệt ...

© 2023 Phanle. All Rights Reserved.